Chung cư Tân Việt

| Bắc Hà Tower | Chung cư 102 Trường Chinh | Chung cư số 4 Chính Kinh