Chung cư CT1 Trung Văn | Bắc Hà Tower | Chung cư 102 Trường Chinh | Chung cư số 4 Chính Kinh